Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Loonbedrijf Veldman BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit). Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.

Verantwoording
Wij zijn ons ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede voor verantwoordelijk zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van beide werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

CO2 -prestatieladder
Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2015 besloten om mee te doen aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Medio juni 2016 hopen wij gecertificeerd te zijn conform het handboek CO2-prestatieladder 3.0 niveau 3, uitgave juni 2015. We kunnen u vast mededelen dat wij een positief advies hebben ontvangen voor de certificatie.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

Samenwerken
CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. U kunt hiervoor een mail sturen aan info@loonbedrijfveldman.nl.

SKAO
Zie hieronder extra documenten en links aangaande SKAO.

SKAO Website

• CO2 Certificaat

Resultaten

Zie hieronder resultaten en relevante documenten van ons portfolio CO2-prestatieladder.

Resultaten 2023

Resultaten 2022

Resultaten 2021

Resultaten 2020

Resultaten 2019

Resultaten 2018

Resultaten 2017

Resultaten 2016

Resultaten 2015